REGULAMIN SERWISU “Jelitowe.pl”

 

Dział I. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego zlokalizowanego pod adresem https://www.jelitowe.pl/ (dalej: “Serwis”).
 2. Rozpoczęcie korzystania z Serwisu będzie interpretowane, jako wyrażenie zgody na warunki określone Regulaminem bez zastrzeżeń. W przypadku braku akceptacji Regulaminu Użytkownik powinien zaprzestać korzystania z Serwisu.
 3. Serwis prowadzony jest przez Takeda Pharma sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Prosta 68, 00-838 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000027645, NIP: 5262108132, REGON: 012765897, BDO: 000015530, kapitał zakładowy 63 030 450,00 zł (dalej: “Takeda” lub “Usługodawca”).
 4. Usługodawca może określić w drodze odrębnych szczególnych regulaminów szczegółowe zasady korzystania z niektórych Usług, co w szczególności dotyczyć może np. udostępniania zasobów, newslettera, profili użytkownika, usług webinarium lub innych usług internetowych. Szczególne Regulaminy mogą zawierać uregulowania uzupełniające postanowienia niniejszego Regulaminu lub przyjmować odrębne rozwiązania w zakresie określenia momentu rozpoczęcia i zakończenia korzystania z Usługi. Usługodawca zapewnia Użytkownikowi informację i dostęp do ww. szczególnych regulaminów, a także możliwość ich utrwalenia, w tym pobrania, przed zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 5. Serwis ma charakter informacyjno-promocyjny i ma na celu prezentację Takeda oraz produktów Takeda. W niektórych przypadkach, dodatkowo, Użytkownicy korzystający z Serwisu mogą skorzystać z usług świadczonych drogą elektroniczną, a w szczególności kontaktować się z ekspertem celem skonsultowania swoich wątpliwości.
 6. W celu korzystania z Serwisu niezbędne jest:
 7. a) posiadanie dostępu do sieci publicznej Internet,
 8. b) zainstalowanie najnowszej wersji dowolnej przeglądarki internetowej,
 9. c) włączenie obsługi JavaScript,
 10. d) akceptacja plików “cookies” na stronie internetowej Serwisu, których działanie jest opisane w Polityce Cookies.

 

Dział II. Rodzaj i zakres usług. Warunki korzystania z Serwisu

 1. Serwis umożliwia Użytkownikom korzystanie z jego funkcjonalności i usług bez konieczności rejestracji.
 2. Usługodawca zapewnia iż celem uzyskania dostępu do jego Serwisu Użytkownik, co do zasady nie będzie musiał dokonywać żadnych formalności lub dokonywać rejestracji. Przy czym Usługodawca zastrzega, iż w przypadku potrzeby korzystania z dodatkowych funkcjonalności Usługi może okazać się podanie danych osobowych lub wypełnienie formularzy.
 3. Korzystanie z Serwisu jest bezpłatne i dobrowolne. W dowolnym momencie Użytkownik może zrezygnować z korzystania z Serwisu opuszczając stronę www Serwisu i zaprzestając jej używania.
 4. Serwis w ramach swojej działalności prowadzi akcje informacyjne, edukacyjne, marketingowe, udostępnia artykuły.
 5. Serwis ma charakter wyłącznie informacyjny, a informacje w nim zawarte nie stanowią porady lekarskiej. Żadnej z informacji zamieszczonych w Serwisie lub oferowanych w ramach świadczonych usług nie należy rozumieć jako sugestii iż:
 6. a) możliwe jest uniknięcie porady lekarskiej lub zabiegu medycznego,
 7. b) nawet osoba zdrowa przyjmująca produkt leczniczy lub suplement diety poprawi swój stan zdrowia,
 8. c) nieprzyjmowanie produktu leczniczego lub suplementu diety może pogorszyć lub polepszyć stan zdrowia danej osoby,
 9. d) produkt leczniczy jest środkiem spożywczym, kosmetycznym lub innym artykułem konsumpcyjnym.
 10. Dokumenty i informacje dotyczące produktów leczniczych lub terapii nie mogą stanowić alternatywy dla konsultacji pacjenta ze specjalistą opieki zdrowotnej lub z innym wykwalifikowanym specjalistą. W celu uzyskania porady na konkretny problem powinien pacjent skontaktować się ze specjalistami opieki zdrowotnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie lub stosowanie preparatów, leków i środków wymienionych w niniejszym Serwisie lub sposobów postępowania może się odbywać jedynie po wcześniejszej konsultacji z lekarzem, a także zawsze po zapoznaniu się z informacją dołączoną do każdego sprzedawanego leku – jeśli jest on dostępny bez recepty.
 11. Informujemy, że serwisy i strony internetowe, do których odesłania znajdują się w niniejszym serwisie, o ile nie zawierają takiej informacji objęte są odrębną ochroną i nie zostały przez nas przygotowane. Niniejszy serwis został opracowany na podstawie źródeł wewnętrznych i zewnętrznych zgodnie z wiedzą i należytą starannością.

 

Dział III. Reklamacje

 1. Użytkownik jest uprawniony do złożenia reklamacji, w przypadku gdy Usługi przewidziane w niniejszym Regulaminie nie są prawidłowo realizowane przez Serwis lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu.
 2. Reklamację można złożyć drogą elektroniczną na adres e-mail: info.warszawa@takeda.com lub w formie pisemnej na adres Takeda wskazany w Dziale I niniejszego Regulaminu. Reklamacja powinna zawierać w szczególności opis problemu będącego podstawą reklamacji i datę zdarzenia.
 3. Reklamacja zostanie rozpatrzona w najszybszym możliwym terminie, w miarę możliwości nie dłuższym niż 14 dni.
 4. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na adres pocztowy lub e-mail wskazany przez Użytkownika w zgłoszonej reklamacji. W szczególnych okolicznościach odpowiedź może zostać przekazana z wykorzystaniem innych środków komunikacji.
 5. W przypadku braku akceptacji stanowiska Takeda opisanego w odpowiedzi na reklamację, Zgłaszający może dochodzić swych praw na zasadach ogólnych.
 6. Wszelkie reklamacje dotyczące serwisu i świadczonych za jego pomocą usług można zgłaszać na adres mailowy podany powyżej lub listownie na adres siedziby usługodawcy podany powyżej. Reklamacja powinna zawierać co najmniej imię i nazwisko, adres e-mail lub adres korespondencyjny osoby składającej reklamację, wskazanie przyczyny reklamacji oraz treści żądania zgodnie z pkt III powyżej.

 

Dział IV. Dane osobowe i Polityka prywatności

 1. Administratorem danych przetwarzanych w Serwisie w rozumieniu przepisów dotyczących ochrony danych osobowych jest Takeda Pharma sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Prosta 68, 00-838 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000027645, NIP 5262108132, REGON: 012765897, BDO: 000015530, kapitał zakładowy 63 030 450 ,00 zł (dalej: “Takeda” lub “Administrator”).
 2. Administrator przetwarza dane zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO).
 3. Dane osobowe przetwarzane są w celach marketingowych, informacyjnych, statystycznych, szkoleniowych, a w szczególności:
  a) w ramach prowadzenia działań profilaktycznych i prozdrowotnych,
  b) w związku z obsługą korespondencji spływającej za pośrednictwem Serwisu,
  c) przy rozpatrywaniu reklamacji,
  d) dla potrzeb technicznych i statystycznych Serwisu,
  e) w celu dochodzenia, ustalenia i obrony przed ewentualnymi roszczeniami Użytkowników Serwisu.
 4. Administrator danych przechowuje i przetwarza następujące dane Użytkowników:
  a) Numer telefonu,
  b) adresy IP,
  c) inne dane podane dobrowolnie przez Użytkowników, w tym dane takie jak pliki “cookies”, które Administrator przetwarza w związku z korzystaniem z Serwisu i udostępnionych w tym serwisie funkcjonalności.
 5. Podanie danych ma charakter dobrowolny, choć jest to niezbędne, by mogły zostać zrealizowane cele wskazane powyżej. Każdy Użytkownik ma możliwość wglądu i aktualizacji danych dotyczących jego osoby oraz żądania zaprzestania ich przetwarzania. Jeżeli dane przetwarzane są na podstawie dobrowolnej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), Użytkownik ma prawo do wycofania zgody w każdym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 6. Administrator stanowi część grupy Takeda (www.takeda.com.pl) i może przekazywać dane osobowe Użytkowników do innych spółek należących do grupy kapitałowej m.in. w celu wywiązania się obowiązków dostarczenia Ci informacji w związku ze świadczoną Usługą.
 7. Administrator może udostępnić Twoje dane osobowe pewnym kategoriom odbiorców, w tym podmiotom świadczącym usługi IT lub usługi przetwarzania danych albo w celu wywiązania się obowiązku prawnego wynikającego z przepisów prawa krajowego lub wspólnotowego, a także organom administracji lub samorządom zawodowym w celu weryfikacji prawa do wykonywania zawodu w związkuz funkcjonalnościami Serwisu przeznaczonymi dla Profesjonalisty.
 8. Użytkownikom Serwisu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przeniesienia danych.
 9. Użytkownik Serwisu ma prawo w każdej chwili zwrócić się do Takeda o zapewnienie dostępu do danych osobowych i realizację któregokolwiek z przysługujących mu praw w zakresie określonym przepisami RODO na adres [privacyoffice@takeda.com] lub listownie na adres Takeda określony w dziale I pkt 3 niniejszego Regulaminu.
 10. Dane osobowe Użytkowników serwisu nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.
 11. Administrator przechowuje dane osobowe przez czas niezbędny dla realizacji celu, w którym zostały zebrane, w szczególności do czasu realizacji Usługi lub do czasu wycofania zgody.
 12. Użytkownikom Serwisu przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na przetwarzanie danych niezgodne z prawem – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 13. Więcej szczegółów na temat ochrony danych osobowych dostępne jest w Polityce Prywatności.
 14. Informacje zawarte w logach dostępowych (zapisy zawierający informację o zdarzeniach i działaniach dotyczących systemu informatycznego) mogą zawierać różne dane, w tym adres IP. Takeda wykorzystuje je wyłącznie w celach technicznych. Takeda zastrzega sobie możliwość udostępniania danych, o których tu mowa, do podmiotów uprawnionych na podstawie przepisów prawa (np. organom ścigania).
 15. Serwis wykorzystuje “cookies”, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera Użytkownika, w których znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Serwisu, w szczególności procesu autoryzacji. Za pomocą plików “cookies” nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe.
 16. Pliki “cookies” wykorzystywane są do uproszczenia lub umorzenia danej operacji w tym między innymi do lepszego dopasowania Serwisu do potrzeb Użytkownika, tworzenia statystyk oglądalności. Warunkiem działania “cookies” jest ich akceptacja przez przeglądarkę oraz ich nieusuwanie. Więcej szczegółów na temat tzw. cookies dostępne jest w Polityce Cookies.

Dział V. Zasady odpowiedzialności i ochrona praw własności intelektualnej

 1. W przypadku korzystania z Usług niezgodnie z niniejszym Regulaminem, postanowieniami umów wiążących Użytkownika z Takeda lub obowiązującymi przepisami prawa, Takeda ma prawo do wykorzystania danych Użytkownika w zakresie niezbędnym do ustalenia odpowiedzialności Użytkownika (w granicach wynikających z przepisów prawa). W takim przypadku Takeda powiadomi Użytkownika o niedozwolonych działaniach z żądaniem ich niezwłocznego zaprzestania lub podejmie inne kroki przewidziane przepisami prawa.
 2. Takeda nie odpowiada za szkody powstałe w wyniku niewłaściwego korzystania z Serwisu przez Użytkownika. Przez niewłaściwe korzystanie należy rozumieć w szczególności dostarczanie przez Użytkownika treści nieprawdziwych, nieaktualnych, nieścisłych lub mogących w jakikolwiek inny sposób wprowadzać w błąd (w tym podaniu nieprawidłowych danych osobowych), a także dostarczanie treści o charakterze bezprawnym.
 3. Takeda zwraca uwagę, że przez Serwis udostępnia Użytkownikowi treści chronione prawem, w szczególności utwory chronione prawem autorskim. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania przepisów prawa, a w szczególności praw własności intelektualnej, w tym autorskich praw majątkowych oraz praw własności przemysłowej, w tym dotyczących znaków towarowych.
 1. Usługodawcy przysługują wszelkie prawa do zamieszczonych w Serwisie jakichkolwiek treści. Usługodawca zastrzega, że treści zawarte w Serwisie nie powinny być bez zgody rozpowszechniane, powielane, duplikowane w jakiekolwiek sposób. Jako treści udostępnione na stronie Serwisu rozumie się w szczególności także ich fragmenty, dotyczy to także m.in. sposobu formatowania strony, logo, treści, szablonów, prezentacji, grafik, danych audio, wideo.
 2. Usługodawca nie zezwala Użytkownikowi na korzystanie z utworu w innym celu i zakresie niż dla zapoznania się z treścią Serwisu i korzystania z udostępnionych przez Usługodawcę funkcjonalności Serwisu.
 3. W braku odrębnych postanowień regulujących zasady korzystania przez Użytkownika z treści znajdujących się w Serwisie przyjąć należy, iż Usługodawca udzielił Użytkownikowi bezpłatnej, niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie, nieprzenoszalnej licencji (także nie podlegającej sublicencjonowaniu) na czas nieokreślony na następujących polach eksploatacji:a) niepubliczne odtwarzanie,
  b) niepubliczne wyświetlanie,
  c)wprowadzanie do pamięci komputera lub innego urządzenia mobilnego o podobnej funkcjonalności.
 1. Informacje udostępniane przez Serwis zostały opracowane w dobrej wierze i na podstawie źródeł uważanych za wiarygodne.
 2. Takeda nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub straty, ubytki spowodowane korzystaniem z Serwisu przez Użytkownika, w szczególności związane z dostępem, użyciem lub pobieraniem materiałów z Serwisu, powstałe wskutek przerwy w dostępie do sieci i Serwisu, błędów systemu komputerowego.
 3. Korzystając z Serwisu Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania obowiązujących przepisów prawa i zasad etycznych, w tym do przestrzegania zakazu dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 4. Takeda jest uprawniona do usunięcia wszelkich treści, co do których powzięła podejrzenie co do ich bezprawności.
 5. Informujemy, że serwisy i strony internetowe, do których odesłania znajdują się w niniejszym serwisie, o ile nie zawierają takiej informacji objęte są odrębną ochroną i nie zostały przez nas przygotowane. Niniejszy serwis został opracowany na podstawie źródeł wewnętrznych i zewnętrznych zgodnie z wiedzą i należytą starannością.
 6. Staramy się na bieżąco rozszerzać i uaktualniać informacje zawarte w serwisie, jednak nie jesteśmy w stanie udzielić żadnej gwarancji do treści zamieszczonych w serwisie i w związku z tym nie ponosimy odpowiedzialności za następstwa korzystania z serwisu ani za jej zawartość.
 7. Informujemy, że żadna informacja zamieszczona w niniejszym Serwisie nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Jakiekolwiek komentarze, sugestie lub uwagi nawiązujące do informacji zawartych w niniejszym serwisie, przekazane przez odwiedzającego nie będą traktowane przez nas jako poufne. Informujemy także, że ich przekazanie powoduje, że nabywamy nieodpłatne prawo do powielania, wykorzystania oraz używania i dystrybuowania takich informacji bez żadnych ograniczeń. Wszelkie pomysły, wynalazki, plany oraz technologie zawarte w takich informacjach mogą zostać przez nas wykorzystane bez ograniczeń, w dowolny sposób, w szczególności w produkcji, dystrybucji i marketingu.
 8. Użytkownicy nie mogą w Serwisie umieszczać treści niezgodnych z obowiązującym prawem, niemoralnych i naruszających dobro osób trzecich, jak również zakazuje się Użytkownikom publikowania linków do materiałów pornograficznych, obscenicznych czy urągających godności innych osób, a w szczególności Użytkownikowi Serwisu zabrania się rozpowszechniania materiałów:
 9. a) zawierających treści mogące naruszać lub naruszające dobra osobiste jakichkolwiek osób trzecich;
 10. b) zawierających treści mogące naruszać lub naruszające obowiązujące przepisy prawa, zasady współżycia społecznego lub zasady etyki propagowane przez Takeda;
 11. c) zawierających treści promujące, zachęcające lub oferujące podejmowanie działań niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego lub zasadami etycznymi;
 12. d) zawierających oprogramowanie, informacje lub inne materiały zawierające wirusy, “konie trojańskie”, bądź inne szkodliwe lub niszczące elementy;
 13. e) zawierających treści pornograficzne.

 

Dział VI. Postanowienia końcowe

 1. Takeda informuje, że wszelkie zamieszczane na stronach internetowych Serwisu znaki handlowe (loga, logotypy, nazwy marek etc.), materiały graficzne, zdjęcia podlegają ochronie prawnej i są wykorzystywane przez Serwis wyłącznie dla celów informacyjnych.
 2. Serwis zawiera treści chronione prawem, w tym prawem własności intelektualnej, w szczególności utwory chronione prawem autorskim (treść zamieszczona w Serwisie, układ graficzny, grafiki, zdjęcia etc.). Użytkownicy zobowiązują się do przestrzegania tychże praw (w tym autorskich praw majątkowych oraz praw własności przemysłowej takich jak prawa wynikające z rejestracji znaków towarowych) przysługujących Takeda oraz podmiotom trzecim.
 3. Takeda zastrzega sobie prawo do okresowego zawieszenia funkcjonowania Serwisu lub zaprzestania jego prowadzenia, również bez wcześniejszego powiadomienia Użytkowników o podejmowanych działaniach.
 4. Takeda zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian do Regulaminu. Informacja o dacie wejścia w życie nowej wersji Regulaminu będzie każdorazowo umieszczona w treści Regulaminu.
 5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności kodeksu cywilnego.
 6. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 31.05.2021.

C-ANPROM/PL/ENTY/0310  11/2021